flety historyczne / historical flutes

WSPÓŁPRACA

Aetas Baroca

Oczarowanie bogatą stylistyką muzyki dojrzałego baroku i chęć dzielenia się jej wyrafinowanym pięknem ze współczesną publicz­nością połączyły czterech muzyków, rozpoczynając tym samym ich wspólną przygodę na scenach muzycznych w Polsce i na międzyna­rodowych festiwalach muzyki dawnej.

Zespół Aetas Baroca został założony w 2014 roku w Hadze, gdzie jego członkowie w Królewskim Konserwatorium Muzycznym zgłę­biali tajniki historycznych praktyk wykonawczych. Instrumentaliści, pracując nad każdym elementem dzieła, podkreślają znaczenie mu­zyki baroku w jej retorycznym wymiarze.

Członków kwartetu szczególnie interesuje teoria osiemnastowiecz­nego afektu, muzyczna interpretacja gestów wywodzących się ze świata ruchu i barokowego tańca – mającego ogromny wpływ na kształtowanie się muzyki tamtego czasu. Dbałość o stylistyczną or­namentykę i retorykę muzyczną pozwala słuchaczom Aetas Baroca na krótką podróż do wieku przepychu i kosztowności.

Ze względu na obecność fletu traverso i wiolonczeli barokowej ze­spół koncentruje się na wykonywaniu muzyki włoskiej, niemieckiej i francuskiej późnego baroku. Dzięki Aetas Baroca wnętrza polskich, czeskich, niemieckich i holenderskich katedr i sal zamkowych znów rozbrzmiewają więc utworami Jeana-Philippe’a Rameau, Antonia Caldary, Georga Philippa Telemanna, Claude’a Galbastre, Jana Seba­stiana Bacha, Jeana Barriere’a i innych.

Wyjątkowe brzmienie zespołu to efekt głębokiego zainteresowania jego członków stylistyką epoki, która przyniosła trzy odmienne, rów­nocześnie kształtujące się prądy: pełne ozdób rokoko, zwiewny i uporządkowany galant oraz zapowiadający romantyzm Sturm und Drang. Muzycy Aetas Baroca jako szczerzy entuzjaści i miłośnicy muzyki dawnej pragną przybliżać ją nie tylko koneserom, lecz również tym, dla których muzyka baroku jest czymś zupełnie nowym.

Członkowie zespołu są praktykującymi pedagogami i oprócz koncertowania pro­wadzą także warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat muzyki dawnej, by ukazać możliwości barwne instrumentów dawnych i zaintere­sować młodych ludzi tą tajemniczą epoką w historii muzyki.